Για την πλοήγηση


Δικαιολογητικά Απόσυρσης Ι.Χ.Επιβατικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην Αττική

Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης ΙΧ επιβατικού οχήματος σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ επιβατικού για Ιδιώτες

Με πινακίδες:

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 κρατικές πινακίδες
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

 

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Κατόχου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

 *Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου

Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ για ΟΕ ή ΕΕ

Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 Κρατικές πινακίδες
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

 

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από ΔΟΥ)
 • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (από ΔΟΥ)
 • Καταστατικό όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & ο διαχειριστής
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Διαχειριστή
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

 

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου

Δικαιολογητικά Απόσυρσης ΙΧ για ΑΕ ή ΕΠΕ

Με πινακίδες:

 • Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 Κρατικές Πινακίδες
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Με κατατεθειμένες πινακίδες στην εφορία:

 • Διαβιβαστικό Οριστικής Διαγραφής (από Δ.Ο.Υ)
 • Φωτοτυπία Αδείας Κυκλοφορίας (από Δ.Ο.Υ)
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης όπου θα αναγράφονται: Η επωνυμία της εταιρείας, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια & το διοικητικό συμβούλιο
 • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την απόσυρση του οχήματος
 • Δελτίο Αποστολής (αν υπάρχει διαθέσιμο στη εταιρεία)

Σκοπός: ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας Εκπροσώπου/ων
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης ‘Απόσυρση Γαρδέλης’
  Επικυρωμένο από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

*Το έντυπο της εταιρείας μας βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ

*Σε περίπτωση παράδοσης του αυτοκινήτου από άλλο πρόσωπο εκτός του

νόμιμου   εκπροσώπου χρειαζόμαστε εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τον

νόμιμο εκπρόσωπο και μια φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.